fbpx

K optimalizaci našich webových stránek používáme cookies. Více o cookies.


Nejčastější otázky a odpovědi

Titulní strana  / FAQ

Jak dlouho může být skladována pupečníková krev?

Pokud je pupečníková krev správně kryokonzervována, může být skladována desetiletí a po rozmrazení budou buňky v ní stále vitální a schopné plnit svoji funkci. Nejstarší vzorek pupečníkové krve byl rozmrazen po 23,5 letech. Další testy budou provedeny na vzorku pupečníkové krve po 30 letech. Vědci však věří, že skladovatelnost správně zamrazené pupečníkové krve je neomezitelná a může být skladována v tekutém dusíku nebo jeho parách prakticky napořád.

 

Dá se odebrat pupečníková krev i po/při dotepání pupečníku?

Přestřižení pupeční šňůry za 30-60 sekund po porodu je bezpečné pro dítě a přesto umožní provedení odběru adekvátního množství pupečníkové krve. Při delším dotepání, až třeba 5 minut, objem pupečníkové krve, kterou lze odebrat, rapidně klesá. Důležitost dotepání se přisuzuje zejména u nedonošených dětí. U plně vyvinutých dětí v provedených studiích nebyly rozdíly v hladině feritinu či incidence anémie, pokud byl či nebyl pupečník dotepán.

Na kvalitu tkáně pupečníku nemá dotepání žádný vliv. Tkáň lze odebrat i v případech, kdy si rodička přeje dotepání několik minut.

O době přestřižení pupeční šňůry rozhoduje personál porodnice provádějící vlastní porod a vždy je brán zřetel zejména na zdraví dítěte a rodičky. Množství odebrané pupečníkové krve závisí i na dalších faktorech jako je tloušťka pupeční šňůry a množství zbylé krve v ní, síla stěn cév, srážlivost krve a řada dalších faktorů.

Lze říci, že na základě doporučení Americké asociace porodníků a gynekologů (ACOG) a Společnosti kanadských porodníků a gynekologů (SOGC), pokud matka netrpí nedostatečným přísunem železa v průběhu těhotenství a je nejméně ve 37. týdnu gravidity, přestřižení pupeční šňůry za 30 - 60 sekund po porodu je bezpečné pro dítě a přesto umožní provedení odběru adekvátního množství pupečníkové krve.

Čtěte dále: Kdy je ten správný čas na přestřižení pupeční šňůry?

Je pupečníkovou krev možné odebrat i u císařských řezů?

Při císařském řezu pupečníkovou krev odebrat lze a odběry se provádějí. Vždy však záleží na rozhodnutí lékaře podle konkrétní situace na porodním sále.

Jak dlouho si při skladování pupečníková krev zachová své vlastnosti?

Při správném skladování na neomezenou dobu. Zatím bylo prokázáno, že ani po 25 letech skladování nedochází k degeneraci buněk nebo jejich ztrátám.

Lze prostřednictvím Národního centra pupečníkové krve darovat pupečníkovou krev do registru?

Ne, není to možné.

Pro které členy rodiny lze pupečníkovou krev ještě použít?

Pokud se nejedná o jednovaječná dvojčata, při použití pupečníkové krve jiného jedince platí pro sourozence podobná pravidla, jako při jiné transplantaci. Nejdříve se musí provést testy, které porovnají kompatibilitu dárce a příjemce. Na podkladě výsledků lékař rozhodne, zda příjemce může přijmout buňky dárce. U přímých příbuzných je vyšší pravděpodobnost, že pupečníková krev bude vhodná.

Lze pupečníkovou krev použít i vícekrát?

Ne, pupečníkovou krev je možné použít pouze jednou.

Jak se postupuje v případě, že bude třeba využít uloženou pupečníkovou krev?

V případě, že odborný lékař diagnostikuje onemocnění, dle jeho závažnosti a progrese sám rozhodne o případné hospitalizaci pacienta na oddělení, kde konkrétní onemocnění léčí. Je třeba lékaře upozornit, že pacient má uloženu pupečníkovou krev a poskytnout mu protokol o kontrole (posíláme spolu s certifikátem o uložení), kde jsou uvedeny výsledky vyšetření pupečníkové krve a údaje o jejím množství a „bohatosti“. Zároveň však upozorňujeme, že rozhodnutí o způsobu léčby pacienta je plně v kompetenci jeho ošetřujícího lékaře, který na podkladě výsledků vyšetření může nebo nemusí v konkrétním případě aplikaci pupečníkové krve doporučit. Aplikace pupečníkové krve se způsobem provedení neliší od běžné transfúze a je hrazena ze zdravotního pojištění.

Může se stát, že Vaše společnost dostane do finančních problémů a skončí?

Zánik a likvidace společnosti je poměrně komplikovaný proces, jehož součástí je i stanovení právního nástupce, který přebírá všechny závazky, práva a povinnosti likvidované firmy. Tedy v případě, že by došlo k zániku naší společnosti, přešla by všechna práva a povinnosti na právního nástupce, kterým ze zákona musí být tkáňové zařízení s povolením Státního ústavu pro kontrolu léčiv (z. 296/2008Sb., zákon o lidských tkáních a buňkách). Nutno připomenout, že majoritním vlastníkem Národního centra pupečníkové krve je Národní centrum tkání a buněk, jehož spoluvlastníkem je také Ministerstvo zdravotnictví České republiky.

Proč je to tak drahé?

Jsme si vědomi toho, že poplatek za uložení v kryobance není nízký a zvlášť v období před a po porodu se hodí doslova každá koruna. Částka ale respektuje náklady, které s uložením tkání po celou dobu máme a nelze ji příliš měnit. Nesmíme zapomenout na to, že součástí této ceny je vysoká garance, že uložený biologický materiál nebude znehodnocen vlivem vnějších vlivů včetně živelních pohrom.

Snažíme se vycházet našim klientům co nejvíce vstříc a proto není třeba platit žádné zálohy a platba probíhá až poté, co je tkáň analyzována, zpracována a uložena v kryobance (4-6 týdnů po porodu).

Zkuste si ale porovnat cenu za uložení s výší ročního poplatku za havarijní pojištění automobilu, nejlepších modelů mobilních telefonů nebo s průměrnou mzdou v České republice. Investice do zdraví dítěte nebo celé rodiny je pak v porovnání s výše uvedenými vlastně jen zlomkem výdajů, které často vydáváme spíše pro vlastní potěchu.

Prostudujte si ceník za uložení pupečníkové krve a tkáně pupečníku.

Nebude mě to během porodu obtěžovat? Nehrozí mi nějaká rizika při porodu?

Odběr pupečníkové krve a tkáně je naprosto bezpečný pro matku i dítě. Odběr pupečníkové krve a tkáně pupečníku probíhá až po přestřižení pupeční šňůry. Dítě je v době odběru již od pupečníku odděleno a v péči zdravotnického personálu nebo u maminky na bříšku. Odebíraná krev a tkáň, jsou vlastně krev a tkáň, které by skončily jako biologický odpad a byly zlikvidovány. Vy si tento cenný materiál můžete nechat uložit s vědomím, že děťátku nic špatného nehrozí. Odběr krve i tkáně trvá několik minut a provádí jej porodní asistentka případně lékař. Průběh porodu není narušen přítomností další osoby. Mamince dítěte jsou odebrány dvě zkumavky žilní krve, pro kontrolu povinných k vyšetření povinných znaků krví přenosných nemocí.

Nevím pořádně k čemu mi nebo dítěti bude k užitku?

Pupečníková krev a tkáň bude pro potřeby vaší rodiny sloužit zejména jako zdroj mladých vitálních buněk pro budoucí využití v regenerativní medicíně. Tyto uložené buňky můžeme nazvat jako biologickou pojistkou. Buňky jsou vaše vlastní a nikdo jiný k nim přístup mít nebude. V našich laboratořích jsou buňky pečlivě vyšetřeny a je hodnocena jejich kvalita a bezpečnost. Budete tak mít jistotu, že případná aplikace příjemci neublíží. Potenciál léčby perinatálními tkáněmi v buněčné terapii a regenerativní medicíně se díky intenzivnímu vědeckému bádání každým rokem rozšiřuje. Předpokládá se, že děti, kterým rodiče nechali při narození odebrat a uchovat jejich vlastní perinatální buňky, budou mít v budoucnu lepší přístup k těmto postupům léčby. Podívejte se na jedinečné vlastnosti perinatálních tkání a buněk.

Nebude to trvat příliš dlouho než se začne skutečně využívat?

Využití perinatálních tkání a buněk není žádnou neznámou. Hojivých vlastností placent se využívalo již na počátku dvacátého století. Například amniová membrána, což je blanka na povrchu placenty, byla poprvé využita již v roce 1910. Placent se v následujících letech hojně využívalo k léčbě popálenin a později kolem roku 1940 už i k léčbě očních poranění. V posledních několika letech se k tomuto trendu vracíme.

O terapeutickém efektu buněk pupečníkové krve se mluvilo již kolem roku 1983, kdy se začaly uskladňovat vzorky pupečníkové krve pro vědecké účely. Toho v roce 1988 využil v Paříži Gluckamn a kol., kteří poprvé pupečníkovou krev použili při transplantaci u dítěte trpícího Fanconiho anémií. Dárcem krve byla pacientova sestra. Pacient je dodnes živ a zdráv. Od té doby věda významně pokročila a pupečníková krev je zkoumána pro svůj potenciál i pro léčbu jiných indikací než jsou onemocnění krve.

Významným pokrokem v posledních pěti letech je možnost bankování (kryokonzervace) tkáně pupečníku. Ta je ukládána zejména pro obsah mezenchymálních kmenových buněk (MSC) a je zkoumána ve více než 50 klinických studií.

I Národní centrum tkání a buněk je v tomto směru aktivní a zahájilo vlastní výzkum vývoje léku z tkáně pupečníku. Národní centrum tkání a buněk disponuje unikátní technologií zpracování. Z kryokonzervované tkáně pupečníku lze vyrobit a zakonzervovat buněčný lék obsahující vysoký počet standardně připravených, namnožených a ověřených mezenchymálních kmenových buněk. Snahou je přetvořit původně biologický odpad na potenciální lék, který bude sloužit pro léčbu závažných imunitních stavů a pro regenerativní medicínu.

Co bude s odebranými tkáněmi po odběru dít? Nehrozí neoprávněné použití?

Veškeré procesy od samotného odběru, transportu, zpracování, dlouhodobého skladování či případného výdeje jsou bedlivě kontrolovány a monitorovány nejen našimi pracovníky, ale i Státním ústavem pro kontrolu léčiv.

V průběhu procesů probíhá několikastupňová kontrola. Pupečníková krev a tkáň pupečníku jsou uloženy ve speciálních kryoskladech, kde je požadovaná teplota nepřetržitě hlídána v režimu 24/7.

Uskladněná krev a/nebo tkáň náleží dítěti a může být vydána pouze na žádost lékaře.

Máte nějaký další dotaz?

Zavolejte nám na telefonní linku 736 503 414.